+
Mit keressek?
Hol keressek?
Ár szűkítés

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató Pásztor Csilla egyéni vállalkozó (székhely: 1048 Budapest Körösbánya utca 27. a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő által a www.republicshop.hu honlaphoz („Honlap”) kapcsolódóan végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogokról szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.
Az Adatkezelő elkötelezett a Honlap szolgáltatásait igénybe vevők és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket.


Fogalmak
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használatra kerülnek olyan fogalmak, amiket az adatkezelésről szóló fogalmak az alábbiak:
1.    „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3.    „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4.    „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésre használják;
5.    „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6.    „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8.    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9.    „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10.  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11.  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12.  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13.  „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14.  „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15.  „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16.  „tevékenységi központ”:
17.  a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
18.  b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
19.  „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
20.  „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
21.  „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
22.  „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
23.  „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
24.  „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
25.  a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
26.  b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
27.  c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
28.  „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
29.  a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
30.  b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
31.  „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
32.  „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
33.  „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.


Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Név: Pásztor Csilla egyéni vállalkozó (Adatkezelő)
Cím: 1048 Budapest Körösbánya utca 27.
E-mail cím: bdshop.republic@gmail.com


Az adatkezelés elvei és adatbiztonság


Az Adatkezelő küldetése egy önmagával és környezetével, párjával harmóniában élő közösség építése. Az adatok kezelése ennek eszköze, de nem célja. Csapatunk az adatkezelési megoldások során arra törekszik, hogy az adatok megadása, kezelése ne legyen zavaró és csak a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, nem használjuk adathalász célokra, nem kereskedünk adatbázisokkal.
A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek meg kell felelniük a következő szabályoknak (adatkezelés elvei):
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az adatkezelésnek meg kell felelniük néhány alapvető szabályok (adatkezelés elvei) a védelmed érdekében:


A személyes adatok:
1.     a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2.     b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
3.     c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4.     d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5.     e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6.     f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.


Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűsége (adatkezelés elvei) mellett biztosítja az adatok fizikai biztonságát is. Az Adatkezelő csapata az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek (a Honlaphasználók, hírlevélre feliratkozók) magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. Az Adatkezelő – illetve ha csapatunk adatfeldolgozót veszi igénybe, akkor tevékenységi körében az adatfeldolgozó – gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét, és természetesen minden olyan műveletet, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Adatfeldolgozó igénybevétele
Amennyiben az Adatkezelő csapata az adatfeldolgozáshoz más szervezetet (adatfeldolgozót) vesz igénybe az adatfeldolgozás tényéről és adatfeldolgozó személyéről az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatjuk az érintettet. Az igénybevett adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez, azonban nem jogosult az adatkezelést érintő érdemi döntést hozni, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag csapatunk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.
Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén – az adatfeldolgozó jogosult. Az adatokat megismerhetik az Adatkezelő – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén – az adatfeldolgozó munkavállalói, illetve egyéb közreműködők (megbízottai, vállalkozói) közül azok, akik jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában részt vesznek. Az adatkezelés elvei és az adatbiztonság érvényre juttatása ezeknek a munkavállalóknak, közreműködőknek (megbízottak, vállalkozók) is kötelezettsége, a megismert személyes adatokat nem tehetik közzé, nem használhatják fel, nem tehetik harmadik személyek részére hozzáférhetővé vagy nyilvánossá. A megismert személyes adatok tekintetében ezeket a munkavállalókat, közreműködőket (megbízottak, vállalkozók) titoktartási kötelezettség terheli munkaszerződésük, megbízási vagy vállalkozási szerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.
Hozzájárulás hiányában az adatok más számára nem ismerhetők meg, az adatbiztonság körében csapatunk gondoskodik arról, hogy illetéktelenek számára ne váljanak hozzáférhetővé olyan adatok, amelyeket a Honlap használó nem kívánt hozzáférhetővé tenni.
 
Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre


Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.
A Honlapon történő regisztrációkor, illetve a vásárlási szolgáltatások igénybevételekor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fizetős szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.
Az Adatkezelő kizárólag az érintett által a Honlapon történő regisztrációkor (név, emailcím,), illetve a szolgáltatás igénybevételekor megadott adatokat (név, szállítási, illetve számlázási cím, e-mail cím) kezeli. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az Adatkezelő honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelési azonosítója: NAIH-135422/2017.
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megőrzési ideje a Ptk. alapján 5 év.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.


Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:
·      az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, kapcsolattartás
·      az érintett tájékoztatása, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó   üzenet küldése,
·      panaszkezelés,
·      számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése (szállítólevél, számla készítése)
·      jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
·      egyéb, az érintettel előzetesen írásban közölt cél.
 
Adatkezelőként a következő adataidat kezelem:

A Honlapon történő regisztrációkor megadott adataid: név, e-mail cím.
A Honlapon történő vásárláshoz regisztáció nem kötelező, regisztráció nélkül is lehetséges a vásárlás.

A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelést köteles vagyok bejelenteni a Nemzeti Adatvédelemi és Információbiztonság Hatósághoz, a Hatóság az adatkezelésről azonosítót ad ki. Ez az adatkezelési azonosító a regisztráció esetén: NAIH-135422/2017.
Az érintetti hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén a regisztráció megszüntetéséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig kezelem a regisztrációkor megadott adatokat.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
 
Adatkezelőként adataidat az alábbi célokból kezelem:
·      azonosítás, másoktól való megkülönböztetés, kapcsolattartás
·      tájékoztatás, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a felkészülési csomagokhoz kapcsolódó üzenet küldése,
·      panaszkezelés,
·      számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
·      jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
·      egyéb, az érintettként veled előzetesen, írásban közölt cél.

Egyéb célú adatkezelések


Hírlevélre történő feliratkozás


A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Adatkezelő általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól.
Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy az Adatkezelő hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait (név, e-mail cím) kezeli. Az Adatkezelő hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési azonosítója: NAIH-135422/2017.
Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről az Adatkezelő székhelyére (címzett: Pásztor Csilla, 1048 Budapest Körösbánya utca 27.) címzett küldemény útján, vagy a bdshoprepublic@gmail.com email címre küldött e-mail útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím), amelyeket az Adatkezelő a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.
A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.
Hírlevélküldés: Ezen Adatkezelési Tájékoztatóval egyidőben hírlevélküldési funkció nem aktív a Honlapon. Változás esetén ezen Tájékoztató tartalmazni fogja a hírlevél küldő nevét, céges adatait.
A cookie-k (sütik) használata

Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.
 
Kezelt adatok:
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
 
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
 
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].
 
 
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Információs tv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre E.V.
E-mail cím: info@viltor.hu
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törlésre kerül.
 
Az Adatkezelő csapata a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el.
A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy az eszköz (számítógép) használója értesítést kapjon mielőtt eszközén (számítógépén) cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és eszközre (számítógépre) vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását eszközönként (számítógépenként) és böngészőnként külön-külön kell beállítani.
A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy az általa használt eszközön (számítógépen) cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.
A Honlap használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:
A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő alapvetően statisztikai szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

• Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 
Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását
d) tiltakozhat a személyes adatai kezelésétől.


Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés), időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés) és címzettjéről (annak az adatkezelőnek a megnevezése, akinek az adatok továbbításra kerültek).
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz.


Személyes adat helyesbítése
Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha az adat pontatlan és a pontos személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.
Az adat helyesbítésére sor kerül akkor, ha csapatunk más adatforrásból szerez tudomást az adat helytelenségéről. Közhiteles adatbázis kivételével ilyen esetekben a helyesbítést megelőzően minden esetben adategyeztetést kezdeményezünk az érintettel.
Az adat helyesbítését kérheti az érintett is. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Az adathelyesbítésről csapatunk értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a helyesbített adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő adathelyesbítés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.


Személyes adat törlése
A személyes adatot törölni kell, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Csapatunk az érintett kérésének köteles eleget tenni kivéve a törvényi kötelező adatkezelés esetét.Az Adatkezelő az adattörlésről értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a törölt adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő adattörlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezelés korlátozása
Az érintett korlátozhatja az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, a tiltakozás megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. A tiltakozás akkor lehet megalapozott, amennyiben az előbbi a)-c) pontokban felsorolt esetek valamelyike fennáll. Nem megalapozott a tiltakozás például akkor, ha kötelező törvényi adatkezelésről van szó, vagy ha az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés és a hozzájárulás visszavonására nem került sor.
Ha az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, akkor köteles az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolni. Ha a tiltakozással érintett adatokat csapatunk továbbította, akkor a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
·      az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
·      az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
·      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


Kártérítés és sérelemdíj
Az Adatkezelő köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől, amennyiben az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Jogorvoslat
Az érintettet megilletik jogorvoslati jogok, ha csapatunk válasza, intézkedése ellenére az érintettet adatkezeléssel kapcsolatos sérelem érte. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


Bírósághoz fordulás
Az érintett bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén. Az érintett a döntés közlésétől, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban megadott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha nem ért egyet az Adatkezelő adatkezelés elleni tiltakozása alapján meghozott döntésével.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett a pert választása szerint a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével, vagy az érintett adatkezelési jogai biztosításával az érintettet sérelem érte kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Záró rendelkezések
 
Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”), a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Információs tv.”), valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, valamint az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt.
 

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.